Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

LekkerIK is een multidisciplinair gezondheidscentrum gevestigd in Alkmaar welke ook online behandel afspraken aanbiedt. U kunt op onze website www.lekkerik.nl zien welke diensten wij precies aanbieden. Wij coachen en begeleiden mensen, zodat zij in staat zijn om de kwaliteit van hun leven te bepalen en in te richten naar hun eigen wens. 

Behandeling

De eerste afspraak is een intake. Dit zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen. De intake bestaat uit een vraaggesprek. We streven ernaar altijd direct een afspraak op korte termijn na de intake met u in te plannen daar wij begrijpen hoe lastig het is als u beperkt wordt door uw klacht. Naar aanleiding van de intake zat er een traject worden voorgesteld. Dit traject zal de vorm (programma) en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden overlegd.

Afmelden

Als u niet op uw afspraak kunt komen, vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren aan ons door te geven. Dan heeft een andere klant de mogelijkheid om nog een afspraak in te plannen. Voor afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, ontvangt u van ons een factuur. De tarieven kunt u vinden op www.lekkerik.nl.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

LekkerIK heeft het recht om overeengekomen afspraken en/of werkzaamheden op te schorten indien door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van LekkerIK is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. LekkerIK sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door u van door de LekkerIK verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van LekkerIK.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen LekkerIK verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is LekkerIK nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van LekkerIK om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van LekkerIK te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één afspraak. LekkerIK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen biologische, sociale en psychologische aspecten.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke gegevens en doen er alles aan om deze veilig te verwerken. U vindt onze privacyverklaring hieronder. Hierin leest u welke gegevens wij van u noteren en met de reden hiervan.

Kwaliteit en klacht

LekkerIK streeft altijd naar een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding. Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft over de behandeling of dat u ontevreden bent over de manier waarop wij met u omgaan. Wij verzoeken u dan om dit aan ons kenbaar te maken. Dit om tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van onze kwaliteit. U kunt op onze website de contactgegevens vinden.

Betalingsvoorwaarden

De tarieven welke op www.lekkerik.nl te vinden zijn, zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. LekkerIK is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het ondertekenen van deze algemene voorwaarden. LekkerIK beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. De tarieven kunt u vinden op onze website.

U bent als klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de diensten van LekkerIK. Betaling van de diensten dient geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het LekkerIK vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook een wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenechtelijke kosten, komen ten laste van u als klant.

Privacyverklaring

LekkerIK is gevestigd in Alkmaar. Bij het gebruik van onze diensten registreren wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.  

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kunt u ons bereiken op:   

 • Telefonisch: 0639177906 
 • E-mail:  info@lekkerik.nl  
 • Post: Schermerweg 43 (9), 1821BE te Alkmaar

Persoonsgegevens 

Bij het gebruik maken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen bij ons geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in ons systeem hangt af van de dienst die u bij ons afneemt. 

 • NAW-gegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • Emailadres; 
 • BSN; 
 • Geboortedatum; 
 • Geslacht; 
 • Identificatiegegevens (bijv. nummer paspoort, identificatiebewijs, verblijfsvergunning); 
 • Eventuele naam van uw huisarts/verwijzer; 
 • Bij de intake noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan); 
 • Tijdens de behandeling worden van iedere sessie dag journalen geschreven, verslag gelegd van evaluaties en er worden rapportages geschreven; 
 • Rekeningnummer. 

Doeleinden 

Wij verwerken deze gegevens met als doel u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw sociale, biologische en psychologische factoren.  

Verstrekking aan derden 

Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u automatisch een klanttevredenheidsenquête. Wij willen u vriendelijk vragen deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Wij mailen nooit persoonsgegevens naar anderen of naar u tenzij u hiervoor toestemming verleend. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Beveiligen en bewaren 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Uw persoonsgegevens zullen gedurende een maximale bewaartermijn van 7 jaar bewaard worden tenzij u anders aangeeft. Gedurende deze periode zullen wij werken met systemen die voldoen aan de wet- en regelgeving en NEN7510.  

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens 

U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens en dossier in te zien. Wij geven u direct inzage of kunnen een kopie voor u maken. U heeft recht op het corrigeren en verwijderen van gegevens als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. 

U heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan bij ons door een mail te sturen naar info@lekkerik.nl  

 Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier. Cookies helpen om uw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website.

Hoe en waarom gebruikt u cookies?

We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bijvoorbeeld bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden .

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt standaard niet meegegeven. Geef je toestemming voor het gebruiken van je IP-adres dan wordt je websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Geplaatste cookies

CookienaamBronFunctieExpiratie
_gawebsiteRegistreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruikt2 jaar
_gatwebsiteTbv verwerkingssnelheid in statistieken sessie
_gidwebsiteRegistratie hoe bezoekers de website gebruiken sessie
NIDGoogleEen unieke ID die gebruikt wordt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, maar ook om eerdere interacties in de browser met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder te onthouden. 6 maanden
collectGoogleMeten websitebezoeksessie
rc::aGoogleRecaptcha – niet geclassificeerdaanhoudend
rc::bGoogleRecaptcha – niet geclassificeerdsessie

Hoe deactiveer ik cookies?

U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst – al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die u bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in je browser kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Je kunt eenvoudig je cookievoorkeuren aanpassen waarvoor je bij je eerste bezoek aan de website hebt gekozen.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Toevoeging privacy verklaring voor de website Lekkerik.nl

Wie zijn wij

Ons website adres is: https://lekkerik.nl.

Opmerkingen

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het reactieformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent-string om spamdetectie in te schakelen.

Er kan een geanonimiseerde reeks gemaakt worden op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw reactie is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, vermijd dan het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen eventuele locatie gegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies blijven een jaar geldig.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen wij een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor schermopties een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken behouden. Als u uitlogt bij uw account, worden de login-cookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudigweg de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Deze vervalt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.

Met wie wij uw gegevens delen

Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens ervan voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgreacties automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

Als u een account op deze site heeft of reacties heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat wij alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, verwijderen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar uw gegevens naartoe worden verzonden

Bezoekersreacties kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.